U BUGARSKU PONOVO BEZ NEGATIVNOG PCR TESTA I KARANTINA

Gra|ani Srbi­je pono­vo mogu da putu­ju u Bugarsku bez neg­a­tivnog PCR tes­ta i karan­ti­na. Uki­da se karan­tin osoba­ma koje su u Bugarsku stigle od 20. do 31. avgus­ta. Ova odlu­ka Min­istarst­va zdravl­ja Bugarske, osim za srpske drza­vl­jane odnosi se i na gra|ane Turske i Belorusi­je, navo­di se u saop{tenju Min­istarst­va zdravl­ja Bugarske.