ŠARČEVIĆ: VAŽNO POŠTOVATI MERE I RADITI PROFESIONALNO

Min­istar prosvete, Mladen Š[ar~evi}Đ, poru~uje da je va‘no radi­ti pro­fe­sion­al­no uprkos okol­nos­ti­ma. Isti~e da su se svi trudili da se deci omogu}i {to bol­je odvi­jan­je nas­tave.