POČELA NOVA ŠKOLSKA GODINA

U Srbi­ji je danas po~ela nova {kol­s­ka god­i­na. Prvi put u |a~ke klupe u Piro­tu je selo 425 prva­ka. Nas­ta­va u ovoj, neuobi~ajenoj, {kol­skoj godi­ni real­izu­je se uz sve mere pre­ven­ci­je {iren­ja virusa korona. Gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} ovog 1. sep­tem­bra obi{ao je O[ “8. sep­tem­bar”.