PIROT DOBIJA JEDINSTVENO UPRAVNO MESTO

Jedin­stveno upravno mesto samo je jed­na od nov­ina u sklopu reforme javne uprave u Srbi­ji. Otvaran­je ovih mes­ta podr‘ava Min­istarst­vo dr‘avne uprave i lokalne samouprave. Jedin­stveno upravno mesto bi}e otvoreno i u Piro­tu.