PANAJOTOVIĆ OSTAJE NA ČELU FSPO

Na redovnoj skup{tini Fud­bal­skog saveza Pirot­skog okru­ga odr‘anoj sino} jedno­glas­no su usvo­jeni izve{taj o radu i o mater­i­jal­no-finan­si­jskom poslo­van­ju. Vido­jko Pana­jo­tovi} nastavi}e da obavl­ja poslove predsed­ni­ka Saveza, jer su del­e­gati skup{tine jedno­glas­no ver­i­fiko­vali Odluku Izvr{nog odb­o­ra Fud­bal­skog saveza Pirot­skog okru­ga da ne pri­h­vati nje­govu ostavku, navo­di se u saop{tenju.