NEMA NOVOOBOLELIH U OKRUGU OD COVID‑A, POSLATO NA ANALIZU JOŠ 13 BRISA

Epidemiolo{ka sli­ka u Piro­tu je nepromen­je­na — nesig­ur­na, ali sta­bil­na, ocen­ju­ju epi­demi­olozi. U posled­njoj nedelji reg­istru­ju se sporadi~ni slu~ajevi obol­e­van­ja od virusa korona, saop{tavaju iz ZZJZ. Neg­a­tivni su rezul­tati 23 uzor­ka uzetih ju~e. Danas je na anal­izu posla­to 13 brisa. U izo­laciji je 15 oso­ba. Iz Zavo­da nagla{avaju da je i dal­je neophod­no po{tovati mere pre­ven­ci­je, jer pos­to­ji rizik od pre­li­v­an­ja obolelih iz drugih grado­va.

Dve osobe pre­minule, još 76 novoobolelih od koron­avirusa

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji su pre­minule dve osobe od posled­i­ca infek­ci­je korona viru­som, a reg­istrovano je 76 novih slu~ajeva, navo­di se na saj­tu Min­istarst­va zdravl­ja. Na res­pi­ra­tori­ma je 48 paci­je­na­ta. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja u Srbi­ji testi­ra­no je 7.509 oso­ba, a trenut­no se na bolni~kom le~enju nalazi 69 paci­je­na­ta.