NASTAVLJA SE ULAGANJE U VODOVODNU MREŽU U GRADU I SELIMA

Nas­tavl­ja­ju se ula­gan­ja u vodovod­nu i kanal­iza­cionu mre‘u u gradu i seli­ma. Po~iinju prirem­ni radovi za zamenu vodovodne mre‘e u uli­ci Milo­vana Gli{i}a, potom i u Ratarskoj. Radi se i u seli­ma. Nas­tavl­ja­ju se i istra‘ivanja izvori{ta Sar­lah. U pirot­skom Vodovo­du o~ekuju da do kra­ja godine real­izu­ju sve plani­rane inves­ti­ci­je.