GOLUBOVIĆ: VERUJEMO DA ĆE ŠKOLE BITI BEZBEDNE

Pomo}nica gradona~elnika Piro­ta Mil­i­ca Gol­ubovi} ka‘e da je Grad­s­ka upra­va u sarad­nji sa direk­tori­ma {kola obezbe­di­la sva potreb­na sred­st­va i uslove za nes­metano i bezbed­no odvi­jan­je nas­tave u doba epi­demi­je.