GLASANJE ZA POBEDNIKA TAKMIČENJA SRBIJA U RITMU EVROPE DO 6.SEPTEMBRA

Tele­viz­ijs­ki prenos muzi~kog takmi~enja “Srbi­ja u rit­mu Evrope” bi}e u‘ivo emi­to­van u nedelju u 14 sati na Prvoj Srp­skoj Tele­viz­iji. Pirot ove godine prvi put u~estvuje u ovoj man­i­festaci­ji. Na{ grad pred­stavl­ja­ju Natal­i­ja Tos­ki}, Lana Sokolovi} i Jelisave­ta Stan~i} sa pes­mom „Kele, kele” koju je izvela pred­stavni­ca Jer­meni­je na Evroviz­iji 2008. godine. Glasan­je je u toku.