SVE SPREMNO ZA NOVU RADNU GODINU U PU “ČIKA JOVA ZMAJ”

Pred{kolska ustano­va “^ika Jova Zmaj” sprem­na je za po~etak nove radne godine. Deca u vrti} ne}e mo}i bez potvrde izabra­nog lekara da su zdra­va. Zbog ka{njenja uput­sta­va min­istarst­va prosvete,napravljena je ve}a gu‘va u Pred{kolskom dis­panzeru za izda­van­je potvrda,ali }e i taj posao biti dobro orga­ni­zo­van nared­nih dana.