SUTRA POČINJE ŠKOLSKA GODINA

Pirotske {kole spremne su za po~etak {kolske godine. Tokom dana{njeg dana obavl­je­ne­su finalne pripreme i zavr{ni roditeljs­ki sas­tan­ci. U O[ Vuk Karadzi} ka‘u da sprem­no do~ekuju |ake. Zbog bezbed­nos­ti svih, najpre u~enika, neo­hod­no je po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je.