MARKO KOSTIĆ TREĆI NA STAZI JELJEN KRAJ ČAČKA

Na stazi Jel­jen kraj ^a~ka min­bu­log vikend odr‘ana je dru­ga trka Otvorenog {ampi­ona­ta Srbi­je u moto-kro­su. Piro}anac Marko Kosti} je u naja­trak­tivni­joj klasi MX‑1 u gen­er­al­nom plas­manu zauzeo tre}e mesto. U prvoj trci je bio tr}i a u dru­goj zauzeo dru­go mesto. Pobe­dio je Ste­fan radanov ispred Milo{a \or|evi}a i na{eg Kosti}a.