FINALE MUZIČKOG TAKMIČENJA „SRBIJA U RITMU EVROPE„ 6.SEPTEMBRA

U nedelju 06. sep­tem­bra u 14 č~asova na Prvoj Srp­skoj Tele­viz­iji bić}e u‘živo emi­to­van tele­viz­ijs­ki prenos muzi~kog takmi~enja “Srbi­ja u rit­mu Evrope”. Pirot pred­stavl­ja­ju Natal­i­ja Tos­ki}, Lana Sokolovi} i Jelisave­ta Stan~i} sa pes­mom “Kele, kele” koju je izvela pred­stavni­ca Jer­meni­je na Evroviz­iji 2008. godine. U man­i­festaci­ji „Srbi­ja u rit­mu Evrope„ koja ima tradi­ci­ju dugu deset godine i najve}e je muzi~ko takmi~enje ovog tipa, u~estvuju ove godine 24 gra­da i op{tine iz Srbi­je. Za Natal­i­ju, Jelisave­tu i Lanu mo‘ete glasati tako {to }ete poslati poruku sadr‘aja PESMA (raz­mak) 9 na 1557. Glasan­je tra­je do progla{enja pobed­ni­ka 6. sep­tem­bra. Glasan­je za ovaj tele­viz­ijs­ki for­mat, podr‘avaju ambasadori zemal­ja EU, Aus­tral­i­je i Izraela.