ZZJZ: OD 17 TESTIRANIH UZORAKA 1 POZITIVAN IZ BABUŠNICE

Virus korona u okrugu je potvr|en kod jo{ jedne osobe iz Babu{nice — to su rezul­tati anal­ize 17 uzo­ra­ka, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot.

Danas nije bilo uzorko­van­ja, navo­di se u saop{tenju. 

U izo­laciji je 16 osoba. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nesig­ur­na, ali stabilna. 

U posled­njoj nedelji reg­istru­ju se sporadi~ni slu~ajevi, navode iz Zavoda. 

Iz Zavo­da poru~uju da jo{ uvek pos­to­ji rizik od pre­li­v­an­ja obolelih iz drugih mes­ta te je neophod­no pri­men­ji­vati mere prevencije.