USKORO POČINJE SA RADOM FABRIKA AUTO DELOVA U BELOJ PALANCI

U Belu Palanku sti‘e novi investi­tor! Usko­ro po~inje sa radom nova fab­ri­ka. Pre­ma re~ima predsed­ni­ka ove op{tine Gorana Miljkovi}a ima jo{ zain­tereso­vanih investi­to­ra za poslo­van­je u ovoj op{tini.