U PONEDELJAK ODELJENJSKE ZAJEDNICE I RODITELJSKI SASTANCI U DVORIŠTU GIMNAZIJE

Iz Gim­naz­i­je obave{tavaju da }e odel­jen­jske zajed­nice biti odr‘ane u ponedel­jak u {kol­skom dvori{tu i to za prvi razred u 9, dru­gi u 10, tre}i u 11 i ~etvr­ti razred u 12 sati. 

Roditel­je u~enika obave{tavaju da }e roditeljs­ki sas­tan­ci biti odr‘ani u ponedel­jak u {kol­skom dvori{tu: za prvi razred u 17 sati, dru­gi u 17:30, tre}i u 18 i ~etvr­ti razred u 18:30.

U~enike i roditel­je mole da ulaze na |a~ki ulaz u {kol­sko dvori{te iz ulice Dragolju­ba Milenkovi}a i da se pridr‘avaju svih epidemiolo{kih mera, da nose maske i odr‘avaju distancu. 

Novu {kol­sku god­inu u~enici dru­gog i ~etvr­tog razre­da po~inju u pre­pod­nevnoj smeni od 8 sati. U~enici prvog i tre}eg razre­da su u posle­pod­nevnoj smeni od 13:30.