REALIZACIJA PROJEKTA JA SAM ODVAŽNA

IKEA Srbi­ja i Fon­daci­ja Ana i Vlade Divac real­izu­ju pro­jekat ”„Ja sam odva‘na!”. Pro­jekat je usmeren na podrš{ku ekonom­skom osna‘živanju ‘ena u Srbi­ji. Pro­jekat ima za cilj da dopri­nese pobolj{anju polo‘aja ‘ena u rad­nom i dru{tvenom okru‘enju, grade}i ravno­pravnost ‘ena i kod ku}e.