PREDSTAVNICI NARODNE BIBLIOTEKE NA DRAINČEVIM SUSRETIMA U PROKUPLJU

Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot, sino} je pred­stavi­la pirot­sku knji‘evnu scenu i bila gost 51. Drain~evih kni‘evnih sus­re­ta u Proku­plju.

Pirot­s­ki zbornik kao najz­na~ajni­ji nau~ni ~asopis Nar­o­dne bib­lioteke Pirot, stvarala{tvo jednog od najz­na~ajni­jih zavi~ajnih pisaca, Slo­bo­dana Dzu­ni}a i istra‘iva~ki rad Dragolju­ba Zlatkovi}a, auto­ra Re~nika pirot­skog gov­o­ra, pred­stavlila je Bojana Miti}, bib­liotekarka Nar­o­dne bib­lioteke Pirot. 

Proku­pa~koj pub­li­ci pred­stavili su se knji‘evnici Kaja Pan~ic Milenkovi}, Natasa Pani} i Milo{ Sokolovi}, ~itaju}i sti­hove iz svo­jih zbir­ki pesama.