PONOVO RADI BIOSKOP OD 3. SEPTEMBRA

Bioskop Doma kul­ture Pirot po~inje sa radom 3. sep­tem­bra uz po{tovanje svih mera bezbed­nos­ti i pre­ven­ci­je {iren­ja virusa korona. 

Bi}e obavezno no{enje mas­ki za sve zapos­lene i pose­ti­oce i po{tovanje fizi~ke distance. 

Na ulazu u bioskop­sku salu bi}e obavez­na dez­in­fek­ci­ja ruku. 

Zabran­jeno je uno{enje hrane. 

Dozvol­jeni broj poseti­la­ca po pro­jek­ci­ji je 100. 

Dozvol­jeno je sede­ti u redovi­ma 1,2,5,6,8,10,12 i 14, navo­di se u saop{tenju Doma kul­ture. Svako dru­go sedi{te u dozvol­jen­im redovi­ma mora biti slo­bod­no osim za ~lanove istog doma}instva.

Od 3. do 9. sep­tem­bra prikaziva}e se film Novi mutan­ti. Od 10. do 16. sep­tem­bra na reper­toaru je film Mulan, od 17. do 23. sep­tem­bra Van kon­t­role od 24. do 30. prikaziva}e se Hotel Beograd. Pro­jek­ci­je su od 20 sati.