KK PIROT KOMPLETIRAO EKIPU ZA TAKMIČENJE U KLS

Kom­ple­ti­rana je ekipa KK Pirot za takmi~enje u Prvoj mu{koj ko{arka{koj ligi Srbi­je u kojoj }e pirot­s­ki klub igrati prvi put. 

KK Pirot dobio je tri poja~anja: Amerikan­ca Demon­ta Flani­ge­na krilnog cen­tra iz Oha­ja, Bog­dana Dragovi}a bek-ple­jme­jk­era iz Beogra­da i Milo{a Vrane{a krilnog igra~a iz Vr{ca.

Za pirot­s­ki tim pono­vo }e igrati i Lazar Ra{i}.

U timu pirot­skog klu­ba su pono­vo i Pen­di} i \onli}.

Osim njih u ekipi KK Pirot su i Mukanovi}, Sto­janovi}, Fil­ipovi}, Matovi}, Borko \or|evi}, Dim­itri­je \or|evi}, Stankovi}, Ste­fanovi} i Ignjatovi}. 

Tim }e sed­mu sezonu zare­dom samostal­no }e vodi­ti tren­er Marko Spasi}. 

Pomo}niku Zoranu Sotirovi}u pridru‘i}e se i Du{an Lili}. 

O zdravlju ekipe brinu}e se dr Fil­ip Pej~i} i fizioter­a­put Jovan Spasi}. Uz njih je i ekonom Ste­van Stamenovi}. 

Prven­st­vo KLS po~inje 26. sep­tem­bra. Pre toga pirot­s­ki ko{arka{i odigra}e neko­liko tren­ing utak­mi­ca.