DOKUMENTARNI FILM POVRATAK U FINALU INTERNACIONALNOG FESTIVALA SHORTCUT

Doku­men­tarni film Povratak u pro­duk­ci­ji Region­alne TV Pirot, auto­ra nov­inarke Van­je Mijalkov, final­ista je Inter­na­cionalnog Short­cut fes­ti­vala doku­men­tarnog fil­ma u In|iji. Na fes­ti­val je pri­javl­jeno vi{e od 1000 fil­mo­va iz svih kra­je­va sve­ta. U finalu su 32 fil­ma me|u koji­ma i film Povratak na{e medi­jske ku}e. Sni­matelj je Dejan Denkovi}. Monta‘u je radio Milutin Kostić}. Tehni~ku podr{ku dali su Milan Pani}, Bojan \or|evi}, Alek­san­dar ]iri} i Alek­san­dar @ivkovi} Lisa.