ZZJZ: OD 28 TESTIRANIH UZORAKA NIJEDAN POZITIVAN NA VIRUS KORONA

 

Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot je povoljna,stabilna,ka‘u u Zavo­du za javno zdravl­je. U posled­njoj nedelji ne reg­istru­ju se poz­i­tivni slu~ajevi. Danas su iz Instu­tu­ta za javno zdravl­je Ni{ stigli rezul­tati 28 testi­ranih uzo­ra­ka i svi su neg­a­tivni na COVID 19. Uzorko­vano je jo{ 17 bri­se­va. Sva lica potvr|ena na korona virus su u izo­laciji kao i ~lanovi nji­hovih porod­i­ca, njih je ukup­no 15. Imaju}i u vidu epidemiolo{ku situaci­ju u Srbi­ji, jo{ uvek pos­to­ji rizik od pre­li­v­an­ja obolelih iz drugih mes­ta te je neophod­no pri­men­ji­vati mere pre­ven­ci­je, poru~uju iz ZZJZ. Od po~etka epi­demi­je u Pirot­skom okrugu,virus korona lab­o­ra­tori­js­ki je potv|en kod 365 oso­ba. Pre­minu­lo je 25 oso­ba od kovi­da ili sa kovidom iz Pirot­skog okru­ga.

U Srbi­ji jo{ 125 oso­ba zara‘enih viru­som korona 

Pre­ma posled­njim podaci­j­ma Min­istarst­va zdravlja,u posled­n­ja 24 sata od testi­ranih 8.836 oso­ba, kod 125 oso­ba potvržžž|eno je pris­ust­vo virusa korona. Danas nema pre­minulih od COVID 19. Od po~etka epi­demi­je od posled­i­ca kovid infek­ci­je pre­minu­lo je 707 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 696 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­toru je 36 paci­je­na­ta. Od po~etka epi­demi­je testi­rana su 904.343 gra|ana, a virus je potvr|en kod 31.099 oso­ba.