ZGRADNJA TOPLOVODA SENJAK VAŽNA ZA PROŠIRENJE KAPACITETA TOPLANE

U toku je izgrad­n­ja toplovo­da Sen­jak. Radovi napre­du­ju, a kom­ple­tan toplovod tre­ba da bude zavr{en pre po~etka gre­jne sezone, ta~nije do 1. oktobra.