TIGAR TYRES: KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Kom­pani­ja Tigar Tyres raspisala je konkurs za dodelu stu­dentskih kred­i­ta. Na konkur­su mogu u~estvovati stu­den­ti prve godine i redovni stu­den­ti tehni~kih fakul­te­ta i fakul­te­ta prirod­nih nau­ka sa smerovi­ma koji su usmereni ka indus­tri­ji, neza­v­is­no od godine studi­ja koju su upisali. Stipendi­je }e se ispla}ivati u 12 mese~nih rata, za vreme tra­jan­ja redovne nas­tave. Uz mese~ne isplate, predvi|eni su i bonusi za nabavku ud‘benika, za u~enje stranih jezi­ka, izradu diplom­skog rada, sva­ki uspe{no polo‘en ispit i zavr{enu {kol­sku god­inu, saop{tavaju iz Tigar Tyre­sa. Sa koris­nici­ma stipendi­ja Kom­pani­ja }e pot­pisati ugov­or. Rok za pri­javlji­van­je je od 1. do 10. sep­tem­bra. Potreb­no je da kan­di­dati na mail adresuč: igor.marinkov@michelin.com po{alju diplo­mu o zavr{enoj sred­njoj {koli, uveren­je o polo‘enim ispiti­ma na prethod­nim god­i­na­ma studi­ja, uveren­je o upisanoj godi­ni, diplome i dru­ga priz­nan­ja za postignute rezul­tate tokom {kolo­van­ja. Kan­di­dati koji u|u u u‘i izbor, dobi}e obave{tenje o nared­nom krugu selek­ci­je.