NOVI KOŠEVI U HALI KEJ

Ko{arka{i Piro­ta uve­liko se priprema­ju za debi u Ko{arka{koj ligi Srbi­je. Uz sport­s­ki deo, upr­va klu­ba i Sport­s­ki cen­tar Pirot obezbed­ju­ju tehni~ke uslove za igranje u vi{em ran­gu takmi~enja.