DOZVOLJENE POSETE KORISNICIMA SMEŠTENIM U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Najs­tar­i­ji graŽ|ani su me|u najrizi~nijim gru­pa­ma stanovni{tva za obol­e­van­je od virusa korona. Ustanove soci­jalne za{tite, odnos­no domovi za sme{taj star­i­jih i odraslih, od po~etka epi­demi­je rade uz strik­tne pre­ven­tivne mere.