UPIS U VINOGRADARSKI REGISTAR

Poljoprivred­ni proizvo|a~i koji ima­ju zasade vinove loze u obavezi su da se upi{u u vinogradars­ki reg­is­tar. Na ovaj na~in dr‘ava }e imati pre­cizni­je podatke o povr{inama pod vinovom lozom u Srbiji.