SMANJEN BROJ KORISNIKA SOCIJALNIH DAVANJA TOKOM LETA

I Cen­tar za soci­jal­ni rad u vreme pan­demi­je radi punim kapacite­tom. Od po~etka epi­demi­je Cen­tar je redovno ispla}ivao sva davan­ja, dostavl­jao pakete i bio na usluzi i svo­jim koris­nici­ma star­i­jim od 65 godina.