SEČA STABALA NA JAVNIM POVRŠINAMA U PIROTU

U Piro­tu se godi{nje zasa­di oko 900 sad­ni­ca drve}a. Iako se redovno po{umljavaju javne povr{ine, neizbe‘na je se~a i uklan­jan­je poje­dinih sta­bala.