PRVA RADNA SEDNICA GRADSKE SKUPŠTINE U SEPTEMBRU

Na kon­sti­tu­tivnoj sed­ni­ci gradske skupŠ­tine za predsed­nicu par­la­men­ta izabrana je Mile­na Dim­itri­je­vi}. Na nared­noj sed­ni­ci skupŠŠ{tine pred odbor­nici­ma }e biti va‘ne odluke.