PIROT PO ZARADAMA PRETEKAO NIŠ I REPUBLIČKI PROSEK

Po visi­ni prose~ne junske zarade, pre­ma podaci­ma Republi~kog zavo­da za sta­tis­tiku, me|u gradovi­ma na jugu Srbi­je prednja~i Pirot sa prose~nom platom od 59.931 dinar. 

U Ni{u je prose~na pla­ta iznosi­la 56.537 dinara, dok je prose~na zara­da bez poreza i dopri­nosa u Srbi­ji iznosi­la 59.740 dinara. 

Pre­ma isti­im podaci­ma , posle du‘eg niza god­i­na u koji­ma je Ni{ prednja~io po visi­ni zara­da, Pirot je ovog prole}a pretekao ovaj grad, a Piro}anci su u junu prema{ili i republi~ki pros­ek i to za 191 dinar. 

Po prose~nim plata­ma za jun iza Piro­ta su Proku­plje, Vran­je, Leskovac.