OBELEŽAVANJE SLAVE GRADA U SKLADU SA AKTUELNOM SITUACIJOM

Sla­va Gra­da Piro­ta, Veli­ka Gospo­ji­na, ove godine bi}e obele‘ena u skladu sa aktuel­nom situacijom. 

Zbog epi­demi­je virusa korona ove godine ne}e biti orga­ni­zo­vana liti­ja kroz grad i sve~anost ispred zgrade Gradske uprave Pirot. 

U petak u 8 sati je oku­pl­jan­je verni­ka i gra|ana ispred porte Hra­ma Uspeni­je Presvete Bogorodice u Tijabari. 

Od 8:30 sve­tu arhi­jere­jsku liturgi­ju u ovom hra­mu slu‘i}e Nje­go­vo Preosve{tenstvo Episkop ni{ki Arsenije. 

Se~enje slavskog kola~a je posle liturgije. 

Iz Orga­ni­za­cionog odb­o­ra za obele‘avanja slave gra­da mole vernike da po{tuju sve propisane mere za{tite.

Apelu­ju na vernike da u man­jem broj pris­ustvu­ju sve~anoj liturgi­ji, a da u~estvuju u opho­du oko crkve i rezan­ju slavkog kola~a koje }e biti u dvori{tu ispred crkve. 

Na trgu ispred Doma kul­ture 28. avgus­ta }e biti postavl­je­na mul­ti­medi­jal­na izlo‘ba ”Pirot mali Jerusal­im”.