KAKO FUNKCIONIŠE JEDINSTVENO UPRAVNO MESTO?

Da li znate {ta je to Jedin­stveno upravno mesto i kako ono poma‘e gra|anima da br‘e i lak{e obave razne admin­is­tra­tivne poslove u javnoj upravi? Sazna}emo u pri~i iz Somb­o­ra.