ZZJZ: OD TESTIRANA 23 UZORAKA SVI NEGATIVNI NA COVID 19

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nesig­ur­na, ali sta­bil­na.Iz Insti­tu­ta za javno zdravl­je Ni{ stigli su rezul­tati testi­ran­ja 23 uzor­ka od kojih nijedan nije poz­i­ti­van na korona virus. Uzorko­van je jo{ 21 bris i poslat na anal­izu. U izo­laciji je 47 osoba. 

Na Grud­no odel­jen­je Op{te bol­nice Pirot danas nije priml­jen nijedan paci­jent sa sum­n­jom na kovid infek­ci­ju. Sman­ju­je se broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ta­ma. Javl­ja­ju se sporadi~ni slu~ajevi, a nepo­hod­no je i dal­je pridr‘avati se preporu~enih mera, saop{tavaju iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Od po~etka epi­demi­je je u okrugu virus potvr|en kod 365 osoba. 

U Srbi­ji joŠš{ 106 oso­ba zara‘eno viru­som korona 

Virus korona potvr|en je kod jo{ 106 oso­ba u Srbi­ji u posled­n­ja 24 sata. Testi­ra­no je 8.646 oso­ba. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minule su 4 osobe. Hos­pi­tal­i­zo­vane su 772 osobe. Na res­pi­ra­toru je 36 paci­je­na­ta. Virus je do sada u Srbi­ji potvr|en kod 30.820 oso­ba od testi­ranih 885.575. Od posled­i­ca infek­ci­je do sada je pre­minu­lo 705 oso­ba.