POMOĆ DRŽAVE TURIZMU

Drž‘ava je pred­videla poseb­ne mere za podrš{ku tur­iz­mu i sagle­da­va koje mere je potreb­no pre­duzeti, s ozbirom da tur­izam i ugos­titeljst­vo trpe velike gubitke zbog epi­demi­je virusa korona.