NOVI ZAMENIK GRADONAČELNIKA NAJAVLJUJE DALJI RAZVOJ PIROTA

Na kon­sti­tu­tivnoj sed­ni­ci lokalnog par­la­men­ta izabrani su ~elni­ci gra­da. Za zameni­ka gradona~elnika izabran je diplomi­rani pravnik Milo{ Coli}.