ZZJZ: OD TESTIRANIH 25 UZORAKA 1 POZITIVAN

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nesig­ur­na, ali stabilna.

Od testi­ranih 25 uzo­ra­ka poz­i­ti­van je jedan. Virus je potvr|en kod jo{ jedne osobe iz Babu{nice.

U izo­laciji je 47 osoba. 

Danas su na anal­izu posla­ta 23 brisa. 

Sman­ju­je se broj pre­gle­da u kovid ambulantama. 

Javl­ja­ju se sporadi~ni slu~ajevi, a nepo­hod­no je i dal­je pridr‘avati se preporu~enih mera, saop{tavaju iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Od po~etka epi­demi­je je u okrugu virus potvr|en kod 365 osoba. 

U Srbi­ji jo{ 57 oso­ba zara‘eno viru­som korona

Virus korona potvr|en je kod jo{ 57 oso­ba u Srbi­ji u posled­n­ja 24 sata. 

Testi­rana je 7.261 osoba. 

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minule su 3 osobe. 

Hos­pi­tal­i­zo­vana je 881 osoba. 

Na res­pi­ra­toru su 44 pacijenta. 

Virus je do sada u Srbi­ji potvr|en kod 30.714 oso­ba od testi­ranih 876.929. Od posled­i­ca infek­ci­je do sada je pre­minu­lo 701 oso­ba.