USPEH UČENIKA GIMNAZIJE NA TAKMIČENJU IZ MATEMATIKE I INFORMATIKE

Na drž‘avnom takmi~čenju iz matem­atike, uč~enici Gim­naz­i­je Pirot su, kao i prethod­nih god­i­na, postigli izvanredne rezul­tate osvojivš{i znač~ajne nagrade. Mat­u­rant, a sada stu­dent Elektrotehni~čkog fakul­te­ta u Beogradu, Vladan Vasi}ć je osvo­jio prvo mesto i plasir­ao se na Srp­sku matemati~čku olimpi­jadu u orga­ni­zaci­ji Druš{tva matemati~čara Srbi­je. Ovo takmi~enje odr‘ava se danas i sutra u Matematič~koj gim­naz­i­ji u Beogradu.

Uč~enik tre}ćeg razre­da, Marko Sto­janović} je osvo­jio drugu nagradu, i time obezbe­dio upis na fakul­tet bez pola­gan­ja pri­jemnog ispi­ta na svim fakul­te­ti­ma na koji­ma se pola‘že matem­ati­ka.

Uč~enik prvog razre­da Petar Popovi}ć je osvo­jio tre}ću nagradu.

Takmi~čenje je održ‘ano u Gimnaz­i­ji “Ste­van Sremac” u Niš{u, uz po{štovanje svih pre­ven­tivnih mera. U~čestvovalo je petoro gmnaz­i­jala­ca ~čiji su men­tori Nada Popović} i Alek­san­dra Vla­jković}.

Dr‘žavno takmič~enje iz infor­matike je održ‘ano 21. jula. Uč~enik Vladan Vasić} je posti­gao na ovom takmi~čenju izuze­tan i zapa‘žen rezul­tat i obezbe­dio plas­man na Srp­sku informatič~ku olimpi­jadu, koja ć}e se održ‘ati 26. i 27. avgus­ta na Rač~unarskom fakul­te­tu u Beogradu.