UREĐENJE KANALA I VODOTOKOVA U PIROTU

U ~i{}enju i ure|enju kanala i vodotoko­va u Piro­tu poma‘u i jav­na preduze}a Komu­nalac i Vodovod. Ve}ina kanala ~isti se svake godine.