TRI NAGRADE ZA VINARIJU SAVIĆ NA NOVOSADSKOM SAJMU

Vinar­i­ji “Savi}” iz Piro­ta na Novosad­skom saj­mu dodel­jene su 3 nagrade za kvalitet vina za ovu godinu. 

Dobili su zlat­nu, sre­br­nu i Veliku zlat­nu plaketu. 

Ovaj uspeh rezul­tat je mukotrpnog rada na afir­ma­ci­ji pirot­skog vino­gor­ja, navo­di se u saop{tenju Op{teg udru‘enja pre­duzetni­ka Pirota. 

Ovo udru‘enje svake godine u~estvuje na oceni kvalite­ta Novosad­skog saj­ma. Ove godine je u~estvovalo sa Vinar­i­jom Savi}.