OLJA PETROVIĆ NARODNI POSLANIK

Va‘no je da se mla­di uklju~e u politi~ki ‘ivot u Srbi­ji kako bi svo­jom energi­jom i ino­v­a­tivn­im ide­ja­ma imali pri­liku da stavra­ju mod­er­nu Srbi­ju u skladu sa svo­jim potre­ba­ma u kojoj ‘ele da ostanu da ‘ive, rade i stvara­ju porodice, ka‘e nar­o­d­ni poslanik i odbornik u lokalnom par­la­men­tu, Olja Petro­vi}.