FESTIVAL SLOBODNE REKE I PLANINE

U selu Topli Do odr‘an je prvi fes­ti­val Slo­bodne reke i pla­nine u orga­ni­zaci­ji udru‘enja Ja volim Topli Do. 

Pose­ti­o­ci Fes­ti­vala su imali pri­liku da vide doku­men­tarne fil­move o Staroj plani­ni kao i film iz fon­da Jugoslovenske kinoteke koji pred­stavl­ja najs­tar­i­ji film­s­ki zapis iz ovog kraja. 

Pored toga, odr‘ana je i trib­i­na na kojoj su gov­o­rili Dr Sr|an Cvetkovi} iz Udru‘enja Ja volim Topli Do, Dr Ratko Risti} dekan [umarskog fakul­te­ta u Beogradu i Alek­san­dar Jovanovi} ]uta iz Udru‘enja Odbran­i­mo reke Stare pla­nine.