ODRŽANE KONSTITUTIVNE SEDNICE BABUŠNICE, DIMITROVGRADA I BELE PALANKE

Novi sazivi lokalnih par­la­me­na­ta u okrugu birali su predsed­nike op{tina i op{tinskih skup{tina. Predsed­ni­ca op{tine Babu{nica je Ivana Stoji~i}, predsed­nik op{tine Dim­itro­v­grad je Vlad­i­ca Dim­itrov,a Bele Palanke Goran Miljkovi}.