OD 26 TESTIRANIH UZORAKA NIJEDAN POZITIVAN NA VIRUS COVID 19

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nesig­ur­na, ali sta­bil­na. Iz Insti­tu­ta za javno zdravl­je Ni{ stigli su rezul­tati testi­ran­ja 26 uzo­ra­ka od kojih je nijedan nije poz­i­ti­van na korona virus. Ni{kom insti­tu­tu prosle|eno je jo{ 25 uzo­ra­ka na analizu. 

Od ukupnog bro­ja testi­ranih do 21. avgus­ta u Pirot­skom okrugu lab­o­ra­tori­js­ki su potvr|ene 364 osobe poz­i­tivne na korona virus: 245 u Piro­tu, 80 u Beloj Palan­ci, 35 u Babu{nici i 4 u Dim­itro­v­gradu. U ovom trenutku 48 oso­ba je u izolaciji.

Na Grud­no odel­jen­je Op{te bol­nice Pirot nije priml­jen nijedan paci­jent sa sum­n­jom na kovid infek­ci­ju. Ju~e je jedan bolesnik poz­i­ti­van na korona virus poslat u KC Ni{. 

Evi­den­tan je pad bro­ja obolelih u posled­njih 20-ak dana, {to je svakako rezul­tat primene pre­ven­tivnih mera, ka‘u u Zavo­du za javno zdravl­je Pirot. Broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ta­ma je u opadan­ju. Javl­ja­ju se sporadi~ni slu~ajevi, te je zato je neo­hod­no i dal­je pridr‘avati se preporu~enih mera,poru~uju iz ZZJZ. 

U Srbi­ji jo{ 169 osoba zara‘enih viru­som koronaž

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja ‚od testi­ranih 11.618 gra|ana u posled­n­ja 24 sata, kod 169 oso­ba potvr|eno je pris­ust­vo virusa COVID 19. Umr­le su jo{ tri osobe od posled­njeg izve{taja. Tako se broj pre­minulih od kovid infek­ci­je popeo na 692. 

Hos­pi­tal­i­zo­vane su 1.194 osobe. Na res­pi­ra­toru su 52 paci­jen­ta. Od po~etka epi­demi­je u Srbi­ji testi­ra­no je 854.059 gra|ana.