IVANA KOSTADINOVIĆ NOVA DIREKTORKA PIROTSKE GIMNAZIJE

Ivana Kostadi­novi} nova je direk­tor­ka pirotske Gim­naz­i­je. Re{enjem Min­istarst­va prosvete, na du‘nost direk­torke ove obra­zovne ustanove stupi}e 1. septembra.