GRAD ZA ENERGETSKU EFIKASNOST ZGRADA ULAŽE 15 MILIONA DINARA

Nedavno je zavr{en konkurs za sufi­nan­sir­an­je rado­va na ure|enju fasa­da zgra­da i izradu pro­jek­tne doku­mentaci­je za pobolj{anje ener­getske efikasnosti.