RODITELJI UČENIKA OŠ„DUŠAN RADOVIĆ„ ZA NASTAVU U ŠKOLI

Na osnovu stru~nog uput­st­va o orga­ni­zo­van­ju nas­tave u novoj {kol­skoj godi­ni, koje su dobili od Min­istarst­va prosvete, u O[Du{an Radovi} orga­ni­zo­vali su anke­tu me|u roditelji­ma o tome po kom mod­elu }e biti orga­ni­zo­vana nas­ta­va. Pre­ma re~ima Nata{e Brankovi}, direk­torke {kole ve}ina roditel­ja opre­delila se za poha|anje nas­tave u {kol­skim klu­pa­ma.