RITMIČKA GIMNASTIKA

U orga­ni­zaci­ji KRG „UNA 010 u toku je besplat­na {kola ritmi~ke gim­nas­tike. Zbog aktuelne epidemiolo{ke situaci­je tren­inzi se odr‘avaju na otvorenom.