OD 18 TESTIRANIH UZORAKA JEDAN POZITIVAN NA VIRUS COVID 19

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nesig­ur­na, ali sta­bil­na. Iz Insti­tu­ta za javno zdravl­je Ni{ danas su stigli rezul­tati testi­ran­ja 18 uzo­ra­ka od kojih je jedan poz­i­ti­van na korona virus. Ni{kom insti­tu­tu prosle|eno je danas jo{ 26 uzo­ra­ka na anal­izu. Od ukupnog bro­ja testi­ranih u Pirot­skom okrugu do 20.avgusta lab­o­ra­tori­js­ki su potvr|ene 364 osobe poz­i­tivne na korona virus: 245 u Piro­tu, 80 u Beloj Palan­ci, 35 u Babu{nici i 4 u Dim­itro­v­gradu. U ovom trenutku 49 oso­ba je u izo­laciji. Na Grud­no odel­jen­je Op{te bol­nice Pirot danas nije priml­jen nijedan paci­jent sa sum­n­jom na kovid infek­ci­ju. Broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ta­ma u okrugu je isti kao prethod­ne nedel­je. Evi­den­tan je pad bro­ja obolelih u posled­njih 20-ak dana, {to je svakako rezul­tat primene pre­ven­tivnih mera, ka‘u u Zavo­du za javno zdravl­je Pirot. Upra­vo zato je neo­hod­no i dal­je pridr‘avati se preporu~enih mera. Podse}amo, od po~etka epi­demi­je 25 oso­ba je pre­minu­lo od kovi­da ili sa kovidom iz Pirot­skog okru­ga.

U Srbi­ji jo{ 161 osoba zara‘ena viru­som korona

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja u posled­n­ja 24 sata testi­rana su 10. 764 gra|ana, od kojih je kod 161 osobe potvr|eno pris­ustvio virusa COVID 19. Od posled­njeg izve{taja pre­minu­lo je 5 oso­ba, ukup­no od po~etka epi­demi­je 689. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 1.245 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­toru su 52 paci­jen­ta. U na{oj zemlji od po~etka epi­demi­je testi­ra­no je 842.441 oso­ba.