KOMUNALAC DEZINFIKUJE ULICE I TRGOVE U GRADU

JP Komu­nalac obavl­ja poslove iz dese­tak komu­nal­nih delat­nos­ti. Iako nije u nji­hovoj nadle‘nosti, zbog epi­demi­je virusa korona, preuzeli su i poslove dez­in­fek­ci­je uli­ca i drugih pros­to­ra u gradu. Pre­ma re~ima direk­to­ra Komu­nal­ca Bobana Toli}a, tokom tra­jan­ja vanrednog stan­ja, bio je sman­jen broj rad­ni­ka, a obim posla je bio pove}an. Ekipe ovog preduze}a su redovno dez­in­fiko­vale gradske ulice i trgove, a sve u cilju spre~avanja {iren­ja virusa korona.